Jdi na obsah Jdi na menu

Školní metodik prevence

                              OKÉNKO METODIKA PREVENCE

d4xp50uwaaad04y.jpg

Mgr. Gabriela Melicharová

Telefon: 491 426581

E-mail: melicharova@zs-nachod.cz

Konzultační hodiny pro rodiče : každou středu od 12:00 - 13:30 hod (bez ohlášení)

  • jiný termín dle domluvy

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s Vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku podchytit jakékoliv nezdravé projevy  v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.

 

         S čím se můžete obrátit přímo na mne :

  • pokud má Vaše dítě problémy s kamarády ve škole
  • pokud dítě nechce chodit do školy a má různá “bolebříška”
  • pokud máte dojem, že Vašemu dítěti někdo ubližuje
  • pokud si chcete popovídat o Vašem dítěti a nemáte kde
 

Příspěvky

Krizový plán řešení šikany

13. 2. 2023

Postup školy při zjištění šikany na škole

Situace, které škola zvládne řešit sama:
1) Pokud mají pracovníci školy, rodiče či žáci podezření na šikanu neprodleně toto
své podezření sdělí metodikovi prevence.

2) Třídní učitel s metodikem prevence zahájí šetření:
a) rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s obětmi

b) nalezení vhodných svědků
c) individuální, případně konfrontační rozhovor se svědky
d) zajištění ochrany obětem
e) individuální rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi

Metodik prevence průběh šetření zapisuje a zápisy archivuje.
V případě, že metodik prevence nemůže být přítomen šetření, zapisuje výpovědi
třídní učitel. Zápisy pak předá metodikovi prevence.

Metodik prevence informuje průběžně ředitele o průběhu šetření.

Ředitel školy informuje dle závažnosti přestupku zákonného zástupce o průběhu
šetření.

O výsledcích šetření a preventivních opatřeních je rodič (oběti i agresora)
informován ředitelem školy za přítomnosti metodika prevence a třídního učitele.

Třídní učitel navrhuje následná výchovná opatření pro potrestání agresorů:
snížený stupeň z chování, převedení do jiné třídy,...

Třídní učitel, metodik prevence a výchovný poradce spolupracují při tvorbě
intervenčního programu pro třídu, kde byla prokázána šikana.

Metodik prevence informuje všechny učitele, kteří ve třídě učí o intervenčních
postupech.
Metodik prevence dále sleduje různými metodami (rozhovor s třídním učitelem,
se žáky, s učiteli, kteří ve třídě učí, s rodiči...) situaci ve třídě.

Situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku
1) Naplní-li výsledky šetření šikany skutkovou podstatu trestného činu (loupež,
omezování osobní svobody, vydírání, vzbuzení důvodné obavy, ublížení na zdraví,
poškozování cizí věci, znásilnění či pohlavní zneužívání) informuje metodik
prevence ředitele školy o této skutečnosti.
2) Ředitel oznámí tuto skutečnost Policii ČR, orgánu sociálně-právní ochrany dětí
a rodičům.
3) Následná výchovná opatření řeší ředitel školy v koordinaci s výše jmenovanými
orgány.
S tímto krizovým plánem budou seznámeni:
a) všichni vyučující a pracovníci školy
b) žáci školy na začátku školního roku.
c) rodiče a zákonní zástupci na třídní schůzce nového školního roku.

Zpracovala: Mgr. Gabriela Melicharová

 
Celý příspěvek

Školní preventivní program pro rok 2023/2024

13. 2. 2023

Škola: Základní škola Drtinovo nám. 121
Školní rok: 2023/ 2024
Školní preventivní tým:
●metodik prevence: Mgr. Gabriela Melicharová
●výchovný poradce: Mgr. Jitka Horká
●ředitel školy: Mgr. Jiří Hejk
●všichni pedagogičtí pracovníci jsou též zapojeni a seznámeni s preventivním
programem

Školní prostředí: Školní prostředí je pro žáky velmi důležité. Pedagogové tedy
zajišťují příznivé klima školy svým aktivním přístupem k žákům. Žáci se na něm
podílí. Dodržují předepsaná pravidla, školní řád, zdobí chodby, třídy a dbají na to,
aby se nepoškozoval majetek školy.

Cíl: Cílem je vytváření negativních postojů k sociálně patologickým jevům: šikana,
kouření, záškoláctví, alkohol, drogy, vandalismus, krádeže, rasismus, xenofobie,
agresivita, vzdor k autoritě...) Prostřednictvím besed s odborníky, exkurzemi,
školních výletů, lyžařského kurzu, nabídek na konstruktivní trávení volného času,
ale především osobním působením všech pedagogů se snažíme o tvorbu
osobních a sociálních dovedností žáků.

Krátkodobé cíle: - zavedení třídních pravidel
- preventivní programy (besedy,...)
- pravidelné třídnické hodiny (práce v komunitním kruhu)

Dlouhodobé cíle: - zdokonalovat spolupráci rodičů a školy
- mapování situace v jednotlivých třídách (třídní učitel, výchovný poradce,
metodici)
- spolupráce mezi učiteli a žáky
- další vzdělávání učitelů v metodice prevence a patologických jevech
- dlouhodobá spolupráce s odborníky

 
Celý příspěvek

Popovídárna

13. 2. 2023

  Každou středu od 12 do 13,30 hodin v I.B

 

          Můžete za mnou přijít s čímkoliv, o čem si potřebujete  promluvit :

  •     Neshody s kamarády, se sourozenci, s rodiči
  •      Špatné známky
  •      Pokud máte pocit, že vám, či některému z vašich spolužáků ubližují
  •      Něco vás trápí a chcete si o tom popovídat

 

          Nezůstávejte se svými problémy sami.           Gabriela Melicharová

 
Celý příspěvek