Jdi na obsah Jdi na menu

Krizový plán řešení šikany

13. 2. 2023

Postup školy při zjištění šikany na škole

Situace, které škola zvládne řešit sama:
1) Pokud mají pracovníci školy, rodiče či žáci podezření na šikanu neprodleně toto
své podezření sdělí metodikovi prevence.

2) Třídní učitel s metodikem prevence zahájí šetření:
a) rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s obětmi

b) nalezení vhodných svědků
c) individuální, případně konfrontační rozhovor se svědky
d) zajištění ochrany obětem
e) individuální rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi

Metodik prevence průběh šetření zapisuje a zápisy archivuje.
V případě, že metodik prevence nemůže být přítomen šetření, zapisuje výpovědi
třídní učitel. Zápisy pak předá metodikovi prevence.

Metodik prevence informuje průběžně ředitele o průběhu šetření.

Ředitel školy informuje dle závažnosti přestupku zákonného zástupce o průběhu
šetření.

O výsledcích šetření a preventivních opatřeních je rodič (oběti i agresora)
informován ředitelem školy za přítomnosti metodika prevence a třídního učitele.

Třídní učitel navrhuje následná výchovná opatření pro potrestání agresorů:
snížený stupeň z chování, převedení do jiné třídy,...

Třídní učitel, metodik prevence a výchovný poradce spolupracují při tvorbě
intervenčního programu pro třídu, kde byla prokázána šikana.

Metodik prevence informuje všechny učitele, kteří ve třídě učí o intervenčních
postupech.
Metodik prevence dále sleduje různými metodami (rozhovor s třídním učitelem,
se žáky, s učiteli, kteří ve třídě učí, s rodiči...) situaci ve třídě.

Situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku
1) Naplní-li výsledky šetření šikany skutkovou podstatu trestného činu (loupež,
omezování osobní svobody, vydírání, vzbuzení důvodné obavy, ublížení na zdraví,
poškozování cizí věci, znásilnění či pohlavní zneužívání) informuje metodik
prevence ředitele školy o této skutečnosti.
2) Ředitel oznámí tuto skutečnost Policii ČR, orgánu sociálně-právní ochrany dětí
a rodičům.
3) Následná výchovná opatření řeší ředitel školy v koordinaci s výše jmenovanými
orgány.
S tímto krizovým plánem budou seznámeni:
a) všichni vyučující a pracovníci školy
b) žáci školy na začátku školního roku.
c) rodiče a zákonní zástupci na třídní schůzce nového školního roku.

Zpracovala: Mgr. Gabriela Melicharová