Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva za rok 2015/2016

12. 10. 2016

 Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121

                                                                                                                                                                               IČO: 709 96 474

tel.: 491 814 790

 e-mail: zs.staremesto@tiscali.cz

 

 

VÝROČNÍ   ZPRÁVA   O   ČINNOSTI   ŠKOLY

za školní rok 2015 / 2016

 

Příspěvková organizace

 

Název školy :  Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121,

Sídlo :             547 01 Náchod, Drtinovo náměstí 121

IČO  :              70996474

Právní forma : Příspěvková organizace

 

Součásti organizace : základní škola

                                      školní družina

                                      školní jídelna

 

Zřizovatel

 

Název :     Město Náchod

Sídlo  :     Masarykovo nám. 40, okres Náchod

IČO   :     272 868

 

Ředitelka školy :  Mgr. Dagmar Švorcová, Pod Homolkou 1885, 547 01 Náchod

                                     jmenování do funkce  ……. …………... od  01. 08. 2001,

                                     jmenování do funkce PO ……………… od  01. 01. 2003

                                     jmenování do funkce po konkurzu ……. od  01. 08. 2013

.                                    vzdání se funkce ředitelky školy  ……….. k 31. 07. 2016

Nový ředitel školy:  Mgr. Jiří Hejk, Pod Lesem 810, 552 03 Česká Skalice

                                     Jmenování do funkce  …………………… od 01. 08.2016

 

Od 01. 01. 2003 Město Náchod zřizuje příspěvkovou organizaci Základní škola,Náchod, Drtinovo náměstí 121, schváleno na 29. jednání zastupitelstva města ze dne 21. 10. 2002.

MŠMT dne 15. 10. 2003 rozhodlo o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 01. 01. 2003 školy s názvem Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121 a s novým identifikátorem zařízení : 650 064 577

 

 

IZO ZŠ  :    102 254 516

IZO  ŠD  :   117 400 475

IZO  ŠJ   :   102 830 151

Identifikátor ZŠ : 650 064 577

IČO         :   709 964 74                ( od 01. 01. 2003 )

 

 

Charakteristika školy

 

   Organizace školního roku 2015/2016 probíhala dle pokynů MŠMT ČR. Systém řízení školy je v souladu se stávajícími předpisy a zákony.

   V budově školy se nachází sedm kmenových tříd, školní jídelna, tělocvična, počítačová učebna, jazyková učebna, sborovna a ředitelna, školní družina, knihovna, dva kabinety a kancelář.

    Kmenové třídy jsou vybavené standardním školním nábytkem s přihlédnutím k věku žáků a poměrně dobře vybavené školními pomůckami, které průběžně doplňujeme. V prvních třídách  máme koberce pro účel relaxace. Vzhledem k tomu, že již dosloužily skříně pro uložení školních potřeb a pomůcek, byly zakoupeny nové barevné skříně, které zpříjemní prostředí dětem  i učitelkám. V červnu 2016 jsme vyměnili ve třídách v přízemí a v učebně informatiky žaluzie na jižní straně budovy, v průběhu července ještě v 1. patře, kde také dosluhují.   Protože se naše škola v roce 2011 zapojila do projektu „EU peníze školám“, máme poměrně moderně vybavenou počítačovou učebnu s plazmovou televizí pro znázorňování učební látky, netbook a notebook, avšak tato technika již nyní vyžaduje opravy  i výměny, proto se počítá v budoucnu se zapojením školy do připravovaných dotačních programů, za kterých by bylo možné čerpat další finanční prostředky na nákup této techniky.

   Velká pozornost je po celou školní docházku věnována žákům postiženým specifickými vývojovými poruchami učení a chování, je o nich vedena pečlivá evidence, jednání o těchto žácích je pravidelným bodem programu každé pedagogické rady. Jednou týdně je pro ně každoročně  zajišťována hodina nápravného čtení a psaní, matematiky pro dyskalkuliky dyslektickými asistentkami – ve školním roce 2015/2016 Mgr. Martinou Hurdálkovou a Mgr. Janou Zaňkovou, o nápravu a procvičování řeči dvou žáků z 1.třídy se starala Mgr. Gabriela Melicharová.  Při těchto všech nápravných hodinách  využíváme mimo jiné i vhodné počítačové programy, které máme nainstalovány v počítačové učebně i v běžných třídách, kde jsou interaktivní  tabule.

   Integrované děti jsou klasifikovány podle pokynu MŠMT ČR č. j. 23472/92-21/212.

   Velkou pozornost se snažíme věnovat vyhledávání nadaných žáků a pracovat s nimi dle jejich nadání.

   Ve školním roce 2015/2016 měli žáci možnost navštěvovat několik školních zájmových kroužků. Opakovaně jsme využili nabídku SVČ Déčko v Náchodě – jejich vedoucí vedla kroužek v naší škole, aby žáci nemuseli docházet do vzdálenějšího centra města, kde SVČ Déčko sídlí.

 

Popelky (Déčko)                                                    slečna Tereza Išová

Externí nabídka fotbalového trenéra za podpory Města Náchoda:

Bav se pohybem                                                    pan Daniel Franc

Naše škola zajistila tyto zájmové kroužky:

taneční                                                                    Mgr. Eva Polášková       

estetický                                                                     Mgr. Jitka Horká

pěvecký                                                                   Mgr. Věra Štěpánková

výtvarný                                                                  Mgr. Martina Hurdálková

kytary                                                                       Mgr. Gabriela Melicharová

házená                                                                     Mgr. Jana Kohnheiserová

příprava na gymnázium                                        Mgr. Ivana Pejskarová

 

Celkem se do zájmové činnosti ve škole zapojilo asi 65 % žáků

( někteří  žáci navštěvovali  až 3 zájmové kroužky ).

 

   Většina žáků se stravuje ve školní jídelně, která je součástí školy. Paní kuchařky se snaží vařit dle zásad zdravé výživy, často do jídelníčku zařazují ovoce a zeleninu, dbají na dostatek kvalitních nápojů. Obměňují některé recepty tak, aby jídlo bylo pestřejší i zdravější. Daří se jim plnit spotřební koš dle požadavků zdravé výživy, na každém jídelníčku jsou vypsány alergeny. Vařit dle současných norem je ale v poslední době čím dál náročnější, žáci „zdravá jídla“ často odmítají jíst, hlavně luštěniny.

Zápis do prvních tříd se uskutečnil 21. a 22. ledna 2016. Zapsáno bylo celkem 20 dětí,

z toho 6 dívek a 14 chlapců, 2 děti mají odklad školní docházky a 1 dívka se před prázdninami přestěhovala. Do první třídy školního roku 2016/2017 nastupuje 17 dětí.

 

Učební plán školy

   Ve všech ročnících se ve školním roce 2015/2016 vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu  pro základní vzdělávání – „Škola porozumění“.

 

Údaje o pracovnících školy

 

   Celkový počet zaměstnanců školy byl 16, jedna kuchařka je na mateřské dovolené a byla nahrazena novou sílou po dobu čerpání rodičovské dovolené. Tato kuchařka se v srpnu 2016 vrací po RD zpět.

Také 1 učitelka je v tomto školním roce na rodičovské dovolené, její RD trvá do roku 2017.

Z celkového počtu zaměstnanců je  1 muž a 15 žen.

 

Pedagogičtí pracovníci celkem:   7 učitelek, 1 ředitelka, 2 vychovatelky v ŠD

 

z toho učitelky  :                                aprobace                                                    praxe v ZŠ

 

učitelka 1                                           učitelství pro 1.st.ZŠ – Hv                                15 let

učitelka 2                                           učitelství pro 1.st. ZŠ-spec. pedagogika        19 let

učitelka 3                                           učitelství pro 1. stupeň ZŠ                                22 let

učitelka 4                                           učitelství pro 1. stupeň                                           19 let

učitelka 5                                           učitelství pro I. st. ZŠ                                         27 let

učitelka 6                                           učitelství pro 1. stupeň ZŠ - Vv                        15 let

učitelka 7                                           učit.pro 1.st.ZŠ, obor spec. ped. na SPU        16 let                             

ředitelka                                             předměty a metodiky předmětů                           

pro 1. až 5. roč. ZDŠ                                                                                                       39 let

 

vychovatelky ŠD :

 

vedoucí vychovatelka                   SpgŠ/Vv                                                                       21 let          

vychovatelka -zástup                  učitelství pro MŠ- Bc.                                                  2 roky

Vychovatelka                                 SpgŠ/HV                                                                   29 let            

 

Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Švorcová

 

Učitelky: Mgr. Jitka Horká

                 Mgr. Martina Hurdálková

                Mgr. Jana Kohnheiserová

                Mgr. Gabriela Melicharová

                Mgr. Ivana Pejskarová

                Mgr. Věra Štěpánková

                Mgr. Jana Zaňková

Vychovatelky ŠD: Bc. Denisa Hoplbíková a paní Monika Viková

 

ostatní zaměstnanci :

školník    -  pan Miroslav Pinkava     

uklízečky    -  paní Zdeňka Pinkavová

-  paní Dana Vlčková

-  paní Zdeňka Nývltová pro ŠJ

vedoucí ŠJ -  paní Dagmar Prokopcová

kuchařka   -  slečna Barbora Ježková - RD, zastupující paní Jana Surynková

vedoucí kuchařka  -  paní Zdeňka Nývltová

pomocná síla         -  paní Dagmar Prokopcová

 

Pracovní absence

 

   Absence zaměstnanců - pedagogů byla v průběhu školního roku minimální, podařilo se vždy zajistit kvalitní náhradní vyučování.

   Absence provozních zaměstnanců byla od ledna do srpna  2016 také velmi malá.

Celkově zhodnoceno – ve většině případů byla pracovní neschopnost jen v nutných případech.

 

Zařazení odcházejících žáků

 

Na druhý stupeň do 6. ročníku přestoupilo z 22 žáků:  16 do ZŠ Komenského v Náchodě, z toho 8 žáků do matematické třídy, do ZŠ TGM  přestoupil 1 žák a 1 žákyně,  2 žákyně a 1 žák úspěšně složili zkoušky na gymnáziu, 1 žák přestoupil do  ZŠ Plhov.

   V průběhu školního roku přestoupili 2 žáci do ZŠ Náchod – Plhov z důvodu stěhování rodiny, 1 žák do ZŠ ve Zbečníku z důvodu přestěhování matky s dětmi do Hronova. V průběhu letních prázdnin se odstěhovala 1 žákyně do České Čermné a 1 žák byl přhlášendo 5.třídy v ZŠ Komenského v Náchodě.

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

   Ze 143 žáků na konci školního roku 116  žáků prospělo s vyznamenáním,  18 žáků prospělo a 1 žák byl hodnocen v Bulharsku.

 

Školní rok 2015 / 2016 byl ukončen se 143 žáky.

 

Třída       Počet žáků      Prospělo s vyznamenáním        Prospělo        Neprospělo       V cizině

I.A                   16                                   16                                      0                           0                  0          

I.B                  15                                  14                                       0                           0               1

II.A                 29                                 29                                        0                           0                 0                     

III.A                25                                 20                                        4                           0                 1

IV.A                18                                 17                                        1                           0                 0

IV.B                18                                  8                                        10                           0                  0       

V.A                 22                                 16                                         6                           0                  0

Celkem         143                             120                                       21                          0                  2

 

   120 žáků prospělo s vyznamenáním, z toho 83 žáků mělo samé jedničky.

   Na konci školního roku bylo na celoškolním shromáždění třídními učitelkami uděleno mnoho pochval, např. za sběr léčivých bylin, za reprezentaci školy, za vzorné chování a aktivitu, sběr starého papíru, apod. Nejlepší žáci pak byli ohodnoceni knižními a jinými drobnými odměnami.

 

Chování :

   V tomto školním roce nebyl žádný  žák ohodnocen druhým stupněm z chování. Několik žáků obdrželo opatření k posílení kázně:  

                                                           1. pololetí                  2. pololetí

napomenutí tř. uč.  :                        9 žáků                       11 žáků

důtka tř. uč.             :                         4 žáci                          6 žáků

důtka ŘŠ               :                             1 žák                           4 žáci

2.stupeň z chování :                         2 žáci                          1 žák               

 

   Tato opatření byla udělena za kázeňské přestupky – hrubé agresivní a vulgární chování  ke spolužákům  a především za velmi časté zapomínání pomůcek na výuku a domácích úkolů.  Tyto přestupky měli na svědomí žáci čtvrtých a páté třídy. V ostatních ročnících se jednalo pouze o drobné  a výjimečné přestupky. Druhý stupeň z chování v 1.pololetí byl udělen za prokázanou opakovanou krádež mobilu spolužákovi.  Ve druhém pololetí žákovi za hrubé a vulgární chování i fyzické napadání asistentky, ničení školního majetku, soustavné zapomínání úkolů i pomůcek a časté odmítání školní práce. Tento velmi problémový žák s těžkou poruchou chování byl umístěn do diagnostického ústavu  v Hradci Králové (choval se tam stejně jako v naší škole a nebyl znát posun v jeho chování). Po návratu s ním při vyučování pracovala asistentka pedagoga, kterou často nerespektoval, naopak ji slovně a někdy i fyzicky napadal. Tento žák přestupuje do 6. třídy do ZŠ Komenského. Dle informací mu PPP v Náchodě již asistenta pedagoga dál nedoporučil.

   S několika žáky řešil problémové chování i školní psycholog.

   Žáci i rodiče byli poučeni. Tato problematika je průběžně diskutována na všech pedagogických radách a s rodiči na třídních schůzkách

   Ze strany rodičů byla klasifikace bez připomínek. Nebyla podána žádná žádost o přezkoušení.

Všichni žáci byli klasifikováni. Integrované děti klasifikujeme podle pokynu MŠMT ČR č.j.23472/92-21/212.

   Rodiče jsou pravidelně  informováni o prospěchu a chování svých dětí na třídních schůzkách, průběžně během školního roku pak písemnou formou - zápisy v notýskách a žákovských knížkách. Individuální informace  o žácích jsou podávány kdykoliv na základě dohody rodičů s třídními učitelkami. Spolupráce s rodiči je  ve většině případů na dobré úrovni.

 

   Dne 14. 6. 2016 proběhlo setkání s rodiči budoucích prvňáčků. Rodiče vyslechli informace o návycích a dovednostech potřebných pro úspěšný vstup prvňáčka do školy a byl jim předán seznam školních potřeb, které budou od září ve škole potřebovat.

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – přehled za školní rok 2015/2016

září

 

Komunikace při probl. vzniklých ve šk.prostředí

Kohnheiserová, Pejskarová

Práce s loutkou na 1. stupni ZŠ

Hurdálková

Národní systém vzdělávání v ČR - info ČŠI

Švorcová

Rozvíjíme čten. a matemat.gramotnost zábavně

Horká

   

říjen

 

Cvičení k propojení mozkových hemisfér

Hurdálková

Psychohygiena učitele

Zaňková

Barevné razničkování - Vánoce a zima

Hurdálková

Role učitele matematiky na 1.stupni ZŠ

Zaňková

Poskytování první pomoci ve školské praxi

Pejskarová

   

listopad

 

Rozvoj čtenářství na 1.st, vedení záznamů o četbě

Horká

Geometrie dle prof.Hejného

Melicharová, Štěpánková

   

prosinec

 

Hravé objevování matematických zákonitostí

Švorcová

Pohybové hry pro děti

Zaňková

Hudební dílna. Staré pověsti české

Štěpánková

Využití ICT ve výuce Př a enviroment.výchově

Horká

 

leden

 

Týmové dny-zajímavá skup.výuka na 1.st.ZŠ

Pejskarová, Štěpánková

Řešení aktuálních problémů v řízení školy

Švorcová

Zásobník nápadů a pohybových her

Viková, Melicharová

 

únor

 

Agrese je OK

Melicharová, Štěpánková

   

březen

 

Aktivní vyučování aneb Škola? V pohodě.

Horká, Melicharová

Legislativa -  novinky

Švorcová

Konference- veletrh uč.pomůcek a knih pro ZŠ

Švorcová

Hudební dílna Z Asie do Evropy

Štěpánková

   

duben

 

Netradiční malba

Hurdálková, Zaňková

Speciální vzdělávací potřeby a podpůrná opatření

Kohnheiserová, Zaňková

Alternativní versus klasická výuka

Štěpánková

   

květen

 

Práce s žáky s poruchami učení

Hurdálková

Činnosti ve vyučování M na 1.stupni ZŠ

Horká

Budíčky - cesta k aktivnímu učení

Zaňková

Motivace, tvořivý přístup a hra v LV a slohu na 1.st

Horká

ADHD nebo LMD? Poruchy chování

Kohnheiserová

 Z výčtu vzdělávacích akcí je vidět zájem našich učitelek o průběžné vzdělávání a rozšiřování či připomínání dalších znalostí a metod práce pro zkvalitňování výuky.

 

Výrazné  oblasti  práce,  které vytvářejí možnosti profilovat  práci školy:

 

1.  Jazyková výuka  anglického jazyka  od 2. třídy                                                            

2. Zájmová informatika v počítačové učebně –  v oblasti naučit se zacházet s počítačem v základech, malovat si, hrát hry, využití vzdělávacích programů i pro děti se specifickými poruchami učení, vyhledávání informací k výuce na internetu.

3.  Zařazování relaxačních cvičení  do výuky. 

4. Využívání různých metod práce při vyučování – např. vyhledávání informací v různých encyklopediích, na internetu , práce na interaktivních tabulích, snaha přenést  vyučování ze  školních prostor  ven -  do přírody, na exkurze atd. 

5.  Zájem učitelek o studium jazyků  a tvořivých metod práce pro zkvalitňování výuky.                                                   

6. Organizování mnoha   výchovných   koncertů, divadelních a filmových  představení, návštěvy  výstav, knihovny.                                    

7. Přizpůsobení pracovního prostředí žákům  - v některých učebnách  se osvědčilo  netradiční uspořádání lavic, estetická výzdoba tříd i chodeb školy. Ve čtyřech třídách máme interaktivní tabule.

8. Velká pozornost  je po celou školní  docházku věnována žákům s poruchami učení, je

vedena jejich pečlivá evidence,  jednání o nich je  pravidelným  bodem  programu   každé  pedagogické  rady. Pracovnice z Pedagogicko-psychologické poradny v Náchodě dvakrát ročně navštěvují školu a konzultují s učitelkami způsoby práce s těmito žáky.

9. Osvědčují se schůzky s rodiči budoucích prvňáčků, kde jim vysvětlujeme, jak má být dítě do školy připravené a nabízíme možnost zajištění pomůcek a potřeb do první třídy .

10. Spolupracujeme s mateřskými školkami U Kočovny a MŠ Myslbekova. Oddělení předškoláků navštěvuje naši školu každoročně před zápisem do 1. třídy, někdy i koncem školního roku, aby viděli, co už prvňáčci umí.

11.  V tomto školním roce jsme podruhé nabídli rodičům budoucích prvňáčků jednou měsíčně návštěvu školy na předškolní přípravu s názvem Všeználek. Účast byla nečekaně velká.

12. Venkovní vybavení školní zahrady – průlezka se skluzavkou, dvě houpačky, altán, opravený malý domeček, nově bylo pořízeno pískoviště a dvě lavice se stolem, kde si můžou žáci za příznivého počasí i malovat obrázky. Venkovních prostor  využíváme nejen k relaxaci žáků o přestávkách nebo ve školní družině, ale i  při vyučování v přírodě. 

13. Velká nabídka zájmových kroužků – kromě školních kroužků byla ve školním roce 2015/2016 opět využita nabídka SVČ Déčko Náchod, které v našich prostorách zajistilo  vedení dalšího kroužku Popelky svou zaměstnankyní sl.Terezo Išovou. Již třetí rok probíhal kroužek Bavme se sportem, zaměřený na různé sporty, vedený externistou z fotbalového klubu Danielem Francem.

13. Estetické prostředí tříd  i ostatních školních prostor.

14. Poměrně moderně vybavená počítačová učebna slouží nejen žákům 5.třídy, kteří zde absolvují výuku informatiky, ale je využívána při běžné výuce, ve školní družině nebo ji navštěvují žáci se specifickými poruchami učení, máme zde pro ně nainstalovány speciální programy.

 

Školní družina

   Školní družina má kapacitu pouze 50 žáků. Ve školním roce 2015/2016 projevilo zájem o pobyt v tomto zařízení více žáků z nižších ročníků. Z tohoto důvodu družinu nemohli navštěvovat žáci vyšších tříd. Vždy se řídíme stejným pravidlem – přednost mají žáci 1. a 2. třídy, potom doplňujeme kapacitu žáky ze 3.tříd. Většinou se již do ŠD nemohou přihlásit čtvrťáci a páťáci. Za příznivého počasí chodí žáci často ven na procházky nebo na školní zahradu, kde mají možnost pohybového vyžití na houpačkách a průlezce se skluzavkou nebo při míčových a jiných hrách.

   Žáci mají v družině k dispozici vlastní prostory, které byly vybudovány na místě bývalé velké půdy. Každé oddělení družiny zde má svou učebnu s hernou, sociální zázemí a kuchyňku. Žáci využívají i knihovnu a počítačovou učebnu, v loňském školním roce jim byla zpřístupněna i jedna prozatím nevyužitá  kancelář, kam byl umístěn  velký stolní fotbal.

 

Akce školní družiny

   Tyto akce probíhají každoročně, vždy s drobnými obměnami.


Září
Vítání prvňáčků na zahájení školního roku, setkání s rodiči

Projekt  na celý měsíc – soutěž v poznávání hub, hledání hub na vycházkách do lesa, Kimova hra

Bramboriáda – opékání brambor, soutěž v netradičních disciplínách, ve vědomostech a zručnosti, tištěné obrázky z brambor
Říjen
Halloween – strašidelní, zdobení dýní

Listopad
Svátek Svatého Martina – vyprávění  o tradicích, malování, soutěžení

Prosinec
Mikulášská besídka s nadílkou za přítomnosti Mikuláše a čerta - soutěže( zajišťují ze SVČ Déčko)
Vánoční  týden – vánoční zdobení, vánoční tradice, koledy

Vánoční besídka s dárky pro žáky v ŠD
Leden
Sněhové radovánky  – bobování, sáňkování
Stavitelské odpoledne – stavíme ze sněhu zvířátka, sněhuláky. Soutěž o nejkrásnější stavbu
Únor
Příprava masek na karneval – Masopustní karneval – diskotéka v tělocvičně taneční disciplíny, hry

Březen
Jarní příroda – kvízy, soutěže, herbář, výtvarné činnosti

Velikonoční tradice a zvyky – vyrábění velikonočních ozdob, přáníček
Duben
Projekt „Den Země“ tentokrát zaměřeno na téma – Vesmír
Čarodějnické odpoledne – opékání uzenin, neobvyklé soutěže, hry, výroba košťátek
Květen
Projekt - „Svátek matek“ - tradice, výroba přáníček a dárečků

Olympiáda – (běh hod, skok – soutěže jednotlivců i družstev)
Červen
Den dětí – soutěže, hry

Poznávání bylin – kvízy, tajenky
 

 

Plnění plánu práce školy, mimoškolní aktivity

 

   Výuka probíhala dle platných učebních osnov a učebních plánů.

Plán práce školy se průběžně plnil. V tomto školním roce  se dařilo vést výuku na velmi dobré úrovni. Řada učitelek projevila zájem o další vzdělávání, aby své nové poznatky uplatnily ve výuce, bohužel ne všechny semináře bylo možno z  důvodů rušení seminářů pro nízký počet přihlášených zájemců z jiných škol navštívit.

   Využívala se často počítačová učebna k výuce v různých předmětech i ve volném čase ve školní družině. Zastaralé počítače byly v roce 2013 nahrazeny díky projektu „EU peníze školám“ novými, nyní máme 17 stanic a na výuku informatiky i jiných předmětů slouží na ukázky postupů plazmová televize. V květnu 2016 byl dokoupen další počítač, aby výuka v následujícím školním roce mohla probíhat bez rozdělování dvou pátých tříd, kde je po 18ti žácích. Také byla zakoupena další interaktivní tabule, která byla umístěna v přízemí školy tak, aby se mohli žáci u těchto tabulí častěji vystřídat.  Nyní máme v každém patrře 2 tyto tabule. V novém školním roce bude potřeba  řešit přístup na internet do všech tříd, některé dny je slabý signál a nelze se připojit.

    V rámci hodin Tv žáci každoročně chodí bruslit, plavat a zvládat jízdu na kole na dopravním hřišti v Bělovsi, kde si prakticky ověřují znalosti pravidel pro chodce a cyklisty.  V tomto školním roce se žákům příliš nevedlo, musí si pravidla a praktické zkoušky znovu natrénovat.    

   Snažíme se žáky vést i k četbě dětských knih.  Postupně dokupujeme  nové knihy a rozšiřujeme nabídku pro půjčování knih. Cílem je, aby žáci mohli v knihovně i studovat, což se zatím příliš nedaří. Máme zde počítač s internetem, který slouží zatím knihovnici- vychovatelce , ale do budoucna je počítáno ještě s dalším 1 – 2 počítači, které by sloužily žákům ke studijním účelům. Bohužel je toto přání vždy odsunuto na pozdější čas, až bude více financí. Naši žáci pravidelně dochází do městské knihovny na besedy o knihách, účastníme se i různých akcí a soutěží, klíčování a pasování prvňáčků na čtenáře, kterého se mohou zúčastnit i rodiče. V letošní soutěži náchodských škol „Klíčování“ se  naše třída II.A umístila na 1. místě.

   Dařilo se zapojit větší počet žáků do různých zájmových kroužků např. estetického, tanečního, pěveckého, výtvarného, hra na kytaru, házená a dalších dvou kroužků vedených vedoucí  ze SVČ  Déčko (Popelky), a třetím rokem i kroužek Bavme se pohybem (projekt podporovaný  Městem Náchod), vedeného zástupcem D. France – externistou. Zapojení co největšího počtu žáků do zájmové činnosti a hodnotně vyplnit jejich volný čas je součástí školního programu boje proti kriminalitě a prevence užívání drog. Díky snaze o profesionální přístup všech pedagogů, dalšímu vzdělávání pedagogů , a to nejen na seminářích, ale i vlastním samostudiem a obětavostí  většiny pedagogů školy při přípravě na tvorbě nových programů, je kvalita práce ve škole na dobré úrovni.

 

Akce školy:
Září
   Školní rok 2015/2016 byl slavnostně zahájen v úterý 1. září. Ve vyzdobené školní budově  přivítala žáky paní ředitelka spolu s  třídními učitelkami Mgr. G. Melicharovou a Mgr. V.Štěpánkovou. Za doprovodu rodičů a prarodičů zasedlo poprvé do školních lavic třicet prvňáčků ve dvou  třídách. Jedna žákyně navštěvuje první třídu v Irsku.

   První třídy zahájily výuku Pohádkovým týdnem, kdy je každý den provázela jiná pohádka a žáčci se mohli těšit na příští pohádkové překvapení a lépe se ve škole zadaptovat.

V tělocvičně školy prvňáčci shlédli divadlo „Pohádka z našeho statku“.

V dalším týdnu se seznamovali s pravidly chování ve škole, tato pravidla si sami s paní učitelkou sestavili. Na památku se také vyfotografovali.

   Pravidla chování si již tradičně žáci na začátku září připomínají a případně podle potřeb každé třídy doplňují o vlastní nápady, v některých třídách si je i výtvarně zpracují, potom vystaví a celý školní rok se jimi pokud možno řídí.

   Koncem září  proběhl i sběr starého papíru, kterého se zúčastňuje většina žáků. Akce probíhá v rámci výchovy k šetření našich lesů. Nejlepší sběrači jsou z výtěžku sběru odměněni.

   Ve třídě  V.A se na konci září věnovali projektu „Den české státnosti“, každý žák si připravil svou prezentaci.

Říjen
   Žáci III.A a IV.A zahájili již tradičně v rámci hodin tělesné výchovy kurz plaveckého výcviku v krytém bazénu. Tento kurz byl zahájen o něco později, protože tam ještě dokončovaly opravy.

   Svou pravidelnou činnost zahájil kroužek výtvarný, estetický, flétny, hra na kytaru,pěvecký, taneční, házená  a kroužky , které byly nabídnuty pro naši školu střediskem volného času Déčko – Popelky , nebo sportovně zaměřený kroužek Bavme se pohybem vedený externistou.

   Po úspěchu v loňském i předloňském školním roce se i v tomto školním roce rozběhl  VŠEZNÁLEK – předškolní příprava dětí z MŠ. Tato přípravka probíhala celý školní rok jednou měsíčně a rodiče si sami mohli zvolit, zda budou přípravku s dětmi navštěvovat v naší škole nebo jiné. Nebylo podmínkou, že jejich budoucí prvňáček nastoupí do 1. třídy v naší škole.

    Žáci čtvrté třídy prožili den na dopravním hřišti při přípravě na dopravní testy a jízdu zručnosti na jízdním kole.

        Žáci z estetického kroužku  navštívili vernisáž dobročinné výstavy v Červeném Kostelci „Šikovné ruce pro hospic“ , kam zaslali i své výrobky.  Poslední den měsíce byl věnován tématu Halloween a strašidlení.

Projekty:  I.A Jablíčkový den – modelování, malování, ochutnávka, čtení vyprávění, popis, básničky

                   I.A a I.B – účast na programu SVČ Déčko – Podzimní mandaly

                   IV.B –  „Příběh hradu “– slohové práce, rukodělné a výtvarné ztvárnění hradu – týdenní 

                                 projekt

                   V.A Čeští ilustrátoři – prezentace žáků, diskuse, výroba plakátů – měsíční projekt
Listopad
  
Vybraní žáci z vyšších ročníků se zúčastnili dvou turnajů v miniházené.

Některé třídy zahájily výuku bruslení na zimním stadionu. První a druhá třída využily nabídku paní Jany Paslerové na výuku bruslení pod odborným vedením, což se ukázalo jako dobrá volba a v příštích letech bude tato nabídka opět akceptována.

   Projekty:  1. – 5. třídy:  „Svatý Martin“ – tradice, malování, zpívání, vycházky

                      IV.B dvoudenní projekt “Naše vlast“ procvičování vlastivědného učiva (hledání ve slepé 

                      mapě – hory, řeky, města apod. zábavnou formou ve skupinách)

                      IV.A – jednodenní projekt na téma „Listnaté stromy“

Prosinec
   Další  třídy zahájily výuku bruslení na zimním stadionu.

   Žáci čtvrtých a páté třídy si poslechli přednášku o středověku

   Všichni žáci navštívili filmové představení  „Hotel Transylvánie 2“   

   Poslední den před vánočními prázdninami se konaly ve všech třídách besídky s nadílkou a pohoštěním.  Potom jsme se všichni setkali u vánočního stromu, abychom si společně zazpívali vánoční koledy, než se rozejdeme na prázdniny.

   Projekty:  I.A  „Svatý Mikuláš“ mikulášská atmosféra s vyprávěním o vzniku tradice, malování 

                     obrázků

                     2. – 5. tř.  Advent a Vánoce – výroba přáníček, zpívání koled, Vánoce dříve a dnes

                     IV.A a IV.B – dvoudenní projekt „Vánoce“ v anglicky mluvících zemích

Leden
   Před zápisem do prvních tříd navštívili školu předškoláci ze spádových mateřských škol. Byli přítomni ve vyučovací hodině a aktivně se zúčastnili vyučování. Na závěr návštěvy se posadili do školních lavic. Na památku si odnesli dárečky vyrobené žáky školní družiny.

   Třídní učitelky, vychovatelky školní družiny a všichni žáci zahájili prosincový projekt pod názvem „Den otevřených dveří“. Všichni se aktivně podíleli na výzdobě tříd a celé školní budovy. Zájemci z řad rodičů navštívili v dopoledních hodinách vyučování. Odpoledne pak přicházeli budoucí prvňáčkové se svými rodiči. Mohli si prohlédnout celou školní budovu a zeptat se na vše o škole, co je zajímá.

   Zápis do 1.třídy tentokrát proběhl už v lednu – 21. a22.1.2016

   Stává se již tradicí, že žáci nižších ročníků navštěvují blízký les a nosí zvířátkům kaštany a žaludy, které nasbírali na podzim, starší se vydávají za příznivých podmínek hledat a rozeznávat stopy zvířat.

   Žáci 2. třídy navštívili městskou knihovnu s tématem Klíčování a ve škole se potom zaměřili na pohádkové téma v měsíčním projektu Popletená pohádková škola (Hrátky s pohádkami, Hádanky a hříčky nejen se slovíčky, apod.).

Projekty: IV.B třídenní projekt na téma „Horniny a nerosty“ hledání zajímavostí o horninách, 

                  poznávání  nerostů ze školní sbírky i donesené žáky –zajímavé procvičování učiva Př

                  IV.B „Cestujeme po ČR“ – práce ve dvojicích. Každá dvojice si vybrala zajímavé místo v ČR a 

                  vyrobila reklamní leták s upoutávkou k tomuto místu – všichni potom zhodnotili

                   I.A dvoudenní projekt „Moje tělo“

Únor

    Tento měsíc byl bohatý na kulturní zážitky .

Začátkem měsíce  se celá škola zúčastnila laserové show „Marťánci“, za několik dní nás ve škole navštívili „Pernštejni“ a předvedli žákům „Jak válčili husité“.

   Žáci čtvrtých a páté třídy shlédli divadelní představení v kině Vesmír „Little red riding  hood“, představení se odehrávalo v anglickém jazyce a velmi se líbilo.

   Hned další den navštívili všichni žáci divadelní představení divadla Drak  „A do třetice všeho…“

Všichni žáci vyšších tříd se se svými vyučujícími  koncem měsíce přišli na led rozloučit s bruslařskou sezonou v karnevalových maskách.

   Projekty: pololetní projekt „Čtenářské dílny“ zahájila třída V.A – každý čtvrtek si žáci přinesli svou rozečtenou knihu a mohli si ji číst v této určené hodině čtení (snaha po docílení zájmu o čtení  knih)

Březen

   Matematický klokan - v této soutěži si žáci každoročně vyzkoušejí svou matematickou zdatnost. Pro 2. a 3. třídu má kategorii Cvrček a pro 4. a 5. třídu Klokánek .

   Planeta 3000 představila další zajímavý program  v kině Vesmír na téma Filipíny – za obry a trpaslíky. Jejich projekce jsou vždy velmi poučné a zajímavé – shlédli žáci 4.-5.třídy.

   IV. A navštívila velikonoční výstavu v Novém Městě nad Metují

Před Velikonocemi proběhl „barevný den“ – všichni ve škole byli oblečeni do jarních barev určených v jednotlivých třídách a na školním dvoře se pak snažili z barevných postav utvořit květinu, což se podařilo.

    Projekty:  Měsíc knihy  1. – 5. tř.  po celý měsíc

                      Etiketa – přednáška o chování  dětí i dospělých, zajištěno externí společností a navazující  

                      rozbory a dramatizace některých výchovných situací v jednotlivých třídách dle věku žáků

                      Celoškolní „Svátky jara“

                      V.A  měsíční projekt „Vesmír“ , shlédnutí filmu Vznik Země, malování sluneční soustavy, 

                      prezentace žáky vyhledaných zajímavostí

Duben

   Nejmenší žáci vyrazili do jarní přírody poznávat první jarní květiny a zapojili se do celodenního projektu „Jaro“.

   Všechny třídy oslavily Den Země zajímavým programem ve svých třídách, někteří starší žáci se vydali do blízkého okolí školy, aby zjistili, jak lidé udržují čistotu na chodnících a v okolí svých domů.

   Starší žáci se opět účastnili turnaje v miniházené, tentokrát se umístili na pěkném čtvrtém místě.

   Žáci II.A a V.A se rozjeli do hvězdárny v Hradci Králové a odvezli si spoustu zajímavých zážitků .

V polovině měsíce zahájili žáci II.A a IV.B výuku plavání v krytém bazénu.

Závěr měsíce patří již tradičně projektu „Čarodějnice“. Děti se převléknou za čarodějnice a čaroděje a výuka je proložena čarodějným učivem.

  

Květen

   V prvním květnovém týdnu si žáci  II.A s paní učitelkou užili pohádkové dopoledne v knihovně, což bylo za odměnu v soutěži „Klíčování“ a třída V.A  si domluvila exkurzi v čističce odpadních vod.

   Vybraní žáci školy vypomáhali ČČK v roli figurantů při Okresní soutěži zdravotních družstev na Hamrech.

      V průběhu tohoto měsíce navštívili všichni žáci postupně městskou knihovnu, kde pro ně zábavnou formou každoročně knihovnice připravují zajímavou besedu o knihách.

   Výběr žáků z kroužku házené se opět zúčastnil turnaje v miniházené a nevedli si špatně.

   V projektu „Ovoce do škol“ je nabídka na doprovodné akce např. na vyžádání škola dostane příslušný počet ovoce a zeleniny na ochutnávku a informování o zdravém způsobu života. Tuto možnost jsme využili a v jednom dni jsme si ochutnali i méně známé druhy ovoce a vyhledávali o nich informace. Žáci se seznamovali i s tím, jak které ovoce či zeleninu připravit k jídlu a sami si tak připravili třba ovocný salát. Firma Laktea do košů přidala i prkénka a nože na krájení.

   Na zajímavý školní výlet do Kutné Hory odjela jako první třída III.A.

   Koncem měsíce proběhlo fotografování všech tříd a výlet prvních tříd na Kunětickou horu se zastávkou v hradeckém  zábavném parku TONGO.

   Červen

   1. červen – Den dětí jsme ve škole oslavili velmi zajímavou besedou s ukázkami nafilmovaného letu horkovzdušným balónem, a to jak v naší blízké krajině v okolí Náchoda, tak v cizině např. z mistrovství světa v Belgii. Byla to velmi poutavá beseda.

   K svátku dětí připravila třída 5.A se svou paní učitelkou zábavnou soutěž „Pohádkový les“. Bylo to velmi pěkné zpříjemnění dne pro žáky školy.

 V prvním červnovém týdnu se v městské knihovně uskutečnilo „Pasování na čtenáře“ , pořádané každoročně pro žáky prvních tříd za  účasti rodičů. Po úspěšném pasování na čtenáře se žáci zaslouženě občerstvili v kavárně Láry Fáry.

   Žáci IV.A a IV.B na dopravním hřišti v Bělovsi skládali zkoušku z praktické jízdy na kole a řešili dopravní testy. Po zdárném splnění všech úkolů obdrželi někteří průkaz cyklisty, jiní musí ještě přidat.

   Druhá, třetí, čtvrtá a pátá třída shlédla v Beránku koncert ZUŠ – „Bacha na Bacha“.

Žáci IV.A navštívili s paní učitelkou Ratibořice, kde se setkali s paní kněžnou, mlynářem a dalšími oživlými postavami, známými z knihy B. Němcové „Babička“.
   Čtvrtá a pátá třída odjela v polovině měsíce na školní výlet na zámek Nechanice a do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou,  druhá a jedna čtvrtá třída na Staré Hrady a do zábavného parku TONGO v HK, a poslední výlet I.A a I.B : Chlumec nad Cidlinou – zámek Karlova koruna s programem pro děti a potom zábava ve Fajnparku u Chlumce - všem se výlety moc líbily.  

   Koncem června se uskutečnilo na městském úřadu slavnostní vyhlášení „Žáka roku“. Za naši školu byla po dohodě učitelů i žáků vybrána k převzetí tohoto ocenění  Amálie Paslerová ze třídy V. A.

   Tento školní rok jsme chtěli rodiče překvapit závěrečnou besídkou, kde vystoupí všichni žáci. Vzhledem k tomu, že máme malou tělocvičnu, kde tyto besídky konáme, rozdělili jsme představení do dvou dnů. I tak byla tělocvična přeplněná. Vystoupení se žákům moc povedlo a velký dík patří i všem učitelkám, které program připravily.

   Poslední týden před letními prázdninami byl věnován kontrole učebnic a jejich předáním mladším spolužákům, úklidu ve škole, ale i kultuře a sportu. V každé třídě byl jiný program, podle potřeby třídních učitelek. Předposlední den patřil sportovnímu vyžití, vycházkám nebo různým hrám a soutěžím dle programu jednotlivých tříd.

   Školní rok 2015/2016  byl slavnostně ukončen společným shromážděním na školním dvoře. Zde byli veřejně pochváleni, vyhodnoceni a odměněni nejlepší sběrači léčivých bylin a pomerančové kůry, nejaktivnější a nejhodnější žáci nebo třídní kolektivy.  Všichni jsme konstatovali, že se tento školní rok  vydařil a mohli jsme se rozejít na zasloužené prázdniny.

Spolupráce s městskou knihovnou
I v tomto školním roce byla podnětná a motivační spolupráce s městskou knihovnou.

Žáci druhé třídy byli pozváni aby, si ověřili znalost pohádek, autorů a ilustrátorů dětské literatury  v projektu „Klíčování.“ Na dané téma řešili rébusy, skrývačky, skládali puzzle. Kreslili veselá písmenka, ze kterých vytvořili Abecedníček. Podařilo se jim ho vyrobit nejlépe ze všech zúčastněných škol, a proto byli za odměnu pozváni do knihovny na pohádkové dopoledne. Pro žáky třetí třídy byla připravena beseda o ilustrátorech dětských knih, čtvrťáci besedovali na téma historie knihy a vznik písma. Páťáci se zúčastnili přednášky o naučné literatuře a beletrii.
Roční spolupráce byla zakončena již tradičně slavnostním pasováním prvňáčků na čtenáře za účasti rodičů žáků.
Návštěvy v knihovně jsou vždy podnětné, s pečlivě připraveným programem. Přirozeným způsobem pomáhají získávat dětské čtenáře a od mládí v nich pěstovat lásku ke knize.
 
Účast na mimoškolních soutěžích :

Cvrček – matematická soutěž (jen školní kolo)                                                            

Klokánek – matematická soutěž  (jen školní kolo)                                                             

Taneční soutěž:

Soutěž „O pohořský střevíček  2016“  - 1. místo za tanec Gypsy Rhapsody

4. místo kategorie volný tanec an téma Holky, jdeme na to!

Klíčování v městské knihovně – 1. místo třída II. A

 

Spolupráce se zřizovatelem, referátem školství a ČŠI

   Spolupráce se všemi institucemi probíhá bezproblémově a vstřícně.

Velmi dobrou spolupráci máme se zřizovatelem, se všemi odbory, které v případě potřeby oslovujeme.

Vstřícné jednání probíhá i při konzultacích se školními inspektory nebo úředníky jiných institucí.

 

Spolupráce s SPC a PPP

   S PPP máme poměrně dobrou spolupráci, při konzultacích ve škole o problematických žácích se však v názorech často lišíme. Žáci se chovají ve škole v kolektivu jinak než při vyšetření v PPP, kdy tam jsou sami a často vidíme v posudcích i vliv rodičovských názorů. Snažíme se respektovat  a aplikovat doporučení PPP, avšak ne vždy vidíme posun k lepšímu. S SPC příliš v kontaktu nejsme, podle nově přicházejících žáků se tento stav změní, postupně přicházejí děti, které jsou v SPC vedeny.

 

Školská rada:

 

Od září 2014  školská rada pracovala ve složení:

Za zákon. zástupce – paní Monika Šenfeldová, od září 2016 paní Monika Maršíková

                                     pan Tomáš Veverka

 Za zřizovatele – paní Ing. Pavla Maršíková, od ledna 2015 MUDr. Ladislav Tichý

                              pan Libor Fiedler, od ledna 2015 Mgr. Petr Cícha

Za pedagog. pracovníky – Mgr. Věra Štěpánková

                                              paní Monika Viková

Kontroly

 

Kontrola ČŠI naposledy ve dnech 13. – 15. 2. 2012

Vše v pořádku. Zhodnoceno již ve zprávě za školní rok 2011/2012..

 

Veřejnosprávní kontrola Městského úřadu v Náchodě ve dnech 24. 5. – 31. 5. 2016

Bez připomínek.

 

Pravidelná revize el. zařízení  22. 11. 2015, další proběhne koncem roku 2017

Revidované elektrické zařízení je schopné bezpečného provozu.

 

Pravidelná revize elektroinstalace objektu – 17. 12. 2013, další proběhne koncem roku 2016 

Opravy těchto zařízení byly provedeny jen částečně, pro změnu selektivity jištění bylo dohodnuto nejprve pozorování, zda jsou opravdu časté výpadky elektrického proudu ve škole, to se však zatím nepotvrdilo. Nesvítilo nouzové světlo v kuchyni a chodbě v suterénu – opraveno.

 

Revize tělocvičného nářadí a venkovních prolézaček  4. 11. 2015

Nářadí v tělocvičně bez závad, venkovní prolézačka bez závad.

 

Kontrola KHSHK  ve školní jídelně  dne 15. 04. 2014. Bez připomínek.

Kontrola KHSHK v základní škole: kontrolováno – provozní řád, hygienická zařízení, školní družina, kmenové třídy s praktickou ukázkou žáků, jak si myjí ruce, počítačová učebna, šatna, pitný režim, úklidové prostory včetně provádění úklid, průběh kroužků apod. – vše bez připomínek

 

Revizní prohlídka komínu, kouřovodu 22. 12. 2015

V srpnu 2014 byly nově vyvložkovány komíny zároveň s výměnou plynových kotlů. Komín vyhovuje ČSN 73 4201 a zajistí bezpečný odvod spalin od uvedeného spotřebiče.

 

Revize systému ochrany před bleskem – hromosvod dne 18.11.2013 (mimořádná po opravě střechy)

Hromosvodná soustava odpovídá požadavkům příslušných norem a je z hlediska bezpečnosti schopna provozu, další revize v r. 2018.

 

Kontrola těsnosti plynového odběrního zařízení 15. 09. 2015

Naměřené hodnoty spalování vyhovují ČSN.

Zabezpečovací prvky kotle funkční. Zařízení bylo vyčištěno a seřízeno dle pokynů výrobce.

Další kontrola bude provedena  za rok v září 2016.

 

Kontrola tlakové nádoby 2.2.2016 – Bez opatření. Dalšímu provozu nádoba vyhovuje.

 

Revize plynového zařízení 16. 8. 2014 (po výměně kotlů) – revidované zařízení odpovídá příslušným normám. Další kontrola  dle § 7 do 16. 8. 2017

 

Kontrola hasících přístrojů  26. 04. 2016 – 1 vodní hasící přístroj byl vyměněn.

 

Hospodaření

Viz příloha

 

Vypracovala:  Mgr. Dagmar Švorcová

 

Schváleno pedagogickou radou dne 30. 8. 2016

Schváleno školskou radou dne:  …………………………..