Jdi na obsah Jdi na menu

Směrnice o poskytování informací

13. 9. 2016

                        Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121škola%202

    

IČO: 709 96 474

tel.: 491 814 790

e-mail: zs.staremesto@tiscali.cz


 

SMĚRNICE    O    POSKYTOVÁNÍ    INFORMACÍ

 

dle zákona č. 222/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  

I. Obecná ustanovení

Jako statutární orgán školy vydávám tuto směrnici o poskytování informací podle zákona č. 222/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zákon č. 222/2015 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) stanoví povinnost státních orgánů, orgánů územní samosprávy, veřejných institucí hospodařících s veřejnými prostředky a dalších povinných subjektů poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, stanoví podmínky, za nichž se informace poskytují, a stanoví postup vyřizování žádostí.

II. Základní informace

Základní škola je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem je Město Náchod. Součásti příspěvkové organizace jsou: základní škola, školní družina a školní jídelna. Ředitel školy je jmenován na základě konkurzního řízení vyhlášeného zřizovatelem školy. Pravomoci a působnost ředitele školy je dána zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 

III. Přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení

Informace jsou poskytovány na základě žádosti § 4a) nebo zveřejněním § 4b)

Pracovníky oprávněnými k přijímání žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení jsou:

a) ředitel školy Mgr. Jiří Hejk, tel.491 814 790, e-mail: zs.staremesto@tiscali.cz

b) vedoucí školní jídelny Dagmar Prokopcová, tel 491 420 073 

IV. Postup při vyřizování žádostí a odvolání se

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy. Postup stanoví zákon č. 222/2015 Sb., v platném znění. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Odvolání je přípustné proti rozhodnutí ředitele školy podle § 165, odst. 2 zákona č. 561/204 Sb., v platném znění ve lhůtě uvedené v rozhodnutí podáním u ředitele školy, který odvolání postoupí k vyřízení a konečnému rozhodnutí krajskému úřadu.

 

V. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se organizace při výkonu své působnosti       řídí

- Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých dalších náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění

- Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

- Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění

- Zákon č. 222/2015 Sb., , kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím, ve  znění pozdějších předpisů

Všechny výše uvedené zákony a vyhlášky jsou k dispozici v kanceláři školy. 

VI. Závěrečná ustanovení

Výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Součástí této směrnice jsou přílohy: sazebník úhrad a vzor žádosti o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení.

Tato směrnice nabývá platnosti 1.9. 2016.

V Náchodě dne  1.9.2016                                                    Mgr. Jiří Hejk, ředitel školy