Jdi na obsah Jdi na menu

Provozní řád učebny výpočetní techniky

20. 9. 2016

PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY VÝPOČETNÍ TECHNIKY


 

Povinnosti školy

 

Pracoviště, zejména elekrická instalace musí být v řádném a bezpečném stavu, nesmí zde být prováděna na el. instalaci žádná provizoria. Periodické revize elektrického zařízení musí být prováděny v souladu s ČSN 33 1500 a doporučení ČES 33.03.94 k této normě, ČSN 33 1610.

Na pracovišti musí být vyvěšen tento řád, pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazu elektřinou a instalován přenosný hasicí přístroj sněhový nebo práškový.

Učebna musí být mimo výuku uzavřena.

Na začátku školního roku musí učitel provést poučení a seznámení žáků s tímto provozním řádem, včetně zápisu do třídní knihy.

 

Povinnosti žáků

 

 1. Do učebny vstupují žáci jen za přítomnosti učitele a bez jeho souhlasu nesmí z učebny ani odcházet. Nenosí s sebou věci nesouvisející s výukou, žádné svrchní oblečení a obuv, které musí být uloženy v šatně. Tašky odkládají na určené místo.

 2. Na začátku hodiny žáci zkontrolují své pracovní místo a případné zjištěné závady či poškození neprodleně nahlásí vyučujícímu.

 3. V průběhu výuky musí žáci dodržovat veškeré pokyny vyučujícího, se kterými byli seznámeni na začátku hodiny či v jejím průběhu.

 4. Své pracovní místo udržují žáci v pořádku a čistotě. Na stole, kde je umístěn počítač, mohou mít jen věci a pomůcky určené k výuce.

 

Pokyny pro vlastní práci na počítači

 

 •     na počítači žáci provádějí výhradně ty práce, které jsou uloženy učitelem, a pracují pouze u toho počítače, na kterém jsou přihlášeni

 • vytvářené soubory si každý ukládá pouze do svého datového adresáře, do cizích adresářů žák nevstupuje

 • při zahájení práce si každý žák nastaví výšku zádové opěrky a sedadla tak, aby monitor byl v úrovni očí

 • z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem smějí žáci pouze zapnout a vypnout počítač síťovým vypínačem. Zapínat či jinak manipulovat s přístroji je možno pouze se souhlasem učitele

 • při pohybu mezi stoly je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození počítačů (pohyb mezi stoly je omezen na co nejmenší míru)

 • při psaní je nutné sedět rovně, zápěstí mají být uvolněná a rovná, nesmějí směřovat vzhůru, lokty a kolena by měly být pokrčeny v pravém úhlu

 • s ohledem na elektromagnetické záření je zakázáno zdržovat se v těsné blízkosti monitoru nebo těsně za ním, bezpečná vzdálenost je minimálně 50 cm

 • po každé hodině strávené u obrazovky je vhodné věnovat se alespoň 10 minut jiné činnosti

 • každá obsluha je povinna po ukončení své práce vrátit počítač do původního stavu a uklidit pracoviště 

Žáci nesmí

 

 • v učebně jíst a pít

 • zasahovat do elektrické instalace a do počítačů (počítač otevírat a zasahovat do vnitřního zařízení, dotýkat se přívodů a vypínat přístroje z elektrické sítě)

 • odpojit klávesnici, myš, monitor či počítač z počítačové sítě

 • měnit konfiguraci adresářů a programů, ani spouštět neznámé programy

 • nosit do učebny vlastní datové nosiče (diskety, CD disky) a tyto v počítači používat (ochrana před zavirováním nebo poškozením chodu operačního systému)

 • bezdůvodně stlačovat klávesy a jiné ovládací prvky, čímž může dojít k poškození

 • odstraňovat sami jakékoliv poruchy na zařízení počítače, popř. elektrické instalaci.

 

Škody na vybavení učebny, způsobené porušením výše uvedených bodů tohoto řádu z nedbalosti nebo úmyslně, budou ohlášeny zákonným zástupcům a požadována náhrada škody v plné výši. 

Tento provozní řád má dlouhodobou účinnost, pokud nedojde ke změnám.

 

V Náchodě dne 31. 8. 2016                                                                     Mgr. Jiří Hejk

                                                                                                             ředitel školy