Jdi na obsah Jdi na menu

Provozní řád tělocvičny

20. 9. 2016

 

TĚLOCVIČNA - PROVOZNÍ ŘÁD


 

Ředitel školy vydává na základě § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, a vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů, provozní řád tělocvičny.

 

Řád tělocvičny je vyvěšen na viditelném místě v přípravné místnosti. Žáci jsou s ním seznámeni vždy v první hodině předmětu ve školním roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy, dbá o to, aby byli dostatečně poučeni i žáci, kteří na první hodině tělesné výchovy chyběli. Zájmové organizace, které si pronajímají tělocvičnu, se seznámí s provozním řádem při podpisu smlouvy o pronájmu.

 

1.Žáci vstupují do tělocvičny a šatny pro tělesnou výchovu pouze pod dohledem vyučujícího nebo cvičitele.

 

2.Žáci, kteří v hodině Tv necvičí (osvobození od Tv nebo momentální zdravotní indispozice) se řídí pokyny učitele. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují vyučujícího na začátku hodiny nebo okamžitě v průběhu hodiny při jejich vzniku. Žákům, kteří si žádají o částečné nebo úplné osvobození od Tv, zabezpečí zákonný zástupce lékařské vyšetření. O osvobození od Tv rozhodne ředitel školy na základě doporučení lékaře. Do té doby se účastní výuky v plném rozsahu.

 

3.Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru.

 

4. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují předně stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičící se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních přítomných osob.

 

5.S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu.

 

6. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly způsobit úraz. Ukládají je na určené místo podle pokynů vyučujícího. Žáci nesmí nosit a používat v tělocvičně žvýkačky a jídlo.

 

7.Každý úraz hlásí ihned žáci vyučujícímu.Vyučující posoudí závažnost poranění. V případě vážnějšího úrazu postupuje vyučující následujícím způsobem:

 

a) informuje vedení školy,

b) zavolá lékařskou službu,

c) ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři,

d) oznámí rodičům telefonicky danou skutečnost,

e) provede zápis do knihy úrazů a vyplní záznam o školním úrazu.

 

8. Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně.

 

9.Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejné místo. Vyučující tělocvičnu po každé hodině uzamykají.

 

10. Je přísně zakázáno kouření a jakákoliv manipulace s ohněm, zasahování do instalace elektrického rozvodu.

 

11. Učitelé a cvičitelé překontrolují před vstupem i při odchodu stav tělocvičny a nářadí, zhasnutí světel a uzavření oken.


 

Tento provozní řád má dlouhodobou platnost do doby jeho změny.


 

V Náchodě dne 31.8.2016                                                    Jiří Hejk

                                                                                            ředitel školy