Jdi na obsah Jdi na menu

Směrnice o přijímání dětí ve školním roce 2019/2020

11. 3. 2019

SMĚRNICE   PRO    PŘIJÍMÁNÍ   DĚTÍ   K   ZÁKLADNÍMU    VZDĚLÁVÁNÍ

PRO   ŠKOLNÍ   ROK   2018/19

                    

 

Přijímání dětí k plnění povinné školní docházky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. §36 ve

znění pozdějších předpisů.

Odklad povinné školní docházky se řídí § 37 téhož zákona.

Jiný způsob plnění povinné školní docházky se řídí § 40 téhož zákona.

Individuální vzdělávání se řídí § 41 téhož zákona ve znění pozdějších předpisů a novel.

 

Postup při přijímání dětí do 1. ročníku:

  • - Škola přijímá do 1. ročníku přednostně děti spádového obvodu, stanoveného zřizovatelem školy obecně závaznou vyhláškou Města Náchod 2/2005
  • - Škola vyhovuje zákonu a přijímá do 1. ročníku i děti ( dle výběru školy zákonných zástupců dětí) z jiných spádových obvodů. Do 31.5. daného roku oznámí ředitel školy přijaté děti z jiných spádových obvodů ředitelům spádových škol
  • - Kladné výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na stránkách školy www.zs-nachod.cz  a na hlavních dveřích školy po dobu 15 dní (každé dítě pod určeným registračním číslem)
  • - Po  termínu zápisu přijme ředitel školy do 1. ročníku dítě z jiného spádového obvodu pouze v případě, že má pro dítě ve třídě místo

 

Počet žáků, které je možné přijmout:
Ve školním roce 2019/2020 bude otevřena 1 třída, nejvýše s 30 žáky.
V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria pro přijímání žáků:
1. Přednostně budou přijímáni žáci:
- S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).
2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:
- sourozenec ve škole v době zápisu
- losování

 

Pokud nelze přijmout dítě do 1. třídy např. z důvodu překročení možné naplněnosti, ředitel školy rozhodne ve správním řízení o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání písemně.


 

Postup při přijímání žáků z jiných škol v průběhu školního roku:

 

1. Škola přijímá žáky během školního roku podle možností naplněnosti jednotlivých tříd

   a nepřihlíží na spádovost obvodu ke škole.

2. Škola přihlíží k důvodům přechodu žáka z jiné školy.
 

V Náchodě dne 20. 1. 2019                                               Mgr. Jiří Hejk

                                                             ředitel školy