Jdi na obsah Jdi na menu

Školní preventivní program pro školní rok 2021/2022

30. 1. 2022

Škola: Základní škola Drtinovo nám. 121

Školní rok: 2021/ 2022

Školní preventivní tým: 

●metodik prevence: Mgr. Gabriela Melicharová

●výchovný poradce: Mgr. Jitka Horká    

●ředitel školy: Mgr. Jiří Hejk 

●všichni pedagogičtí pracovníci jsou též zapojeni a seznámeni s preventivním programem 

Školní prostředí: Školní prostředí je pro žáky velmi důležité. Pedagogové tedy zajišťují příznivé klima školy svým aktivním přístupem k žákům. Žáci se na něm podílí. Dodržují předepsaná pravidla, školní řád, zdobí chodby, třídy a dbají na to, aby se nepoškozoval majetek školy. 

Cíl: Cílem je vytváření negativních postojů k sociálně patologickým jevům: šikana, kouření, záškoláctví, alkohol, drogy, vandalismus, krádeže, rasismus, xenofobie, agresivita, vzdor k autoritě…) Prostřednictvím besed s odborníky, exkurzemi, školních výletů, lyžařského kurzu, nabídek na konstruktivní trávení volného času, ale především osobním působením všech pedagogů se snažíme o tvorbu osobních a sociálních dovedností žáků. 

Krátkodobé cíle: - zavedení třídních pravidel 

- preventivní programy (besedy,…) 

- pravidelné třídnické hodiny (práce v komunitním kruhu) 

Dlouhodobé cíle: - zdokonalovat spolupráci rodičů a školy 

- mapování situace v jednotlivých třídách (třídní učitel, výchovný poradce, metodici)

 - spolupráce mezi učiteli a žáky 

- další vzdělávání učitelů v metodice prevence a patologických jevech 

- dlouhodobá spolupráce s odborníky 

 

 Přehled preventivních programů a volnočasových aktivit 

- besedy 

- zájmové kroužky při škole (házená, výtvarný kroužek, estetický kroužek, hra na kytaru, pěvecký kroužek) 

- příprava na gymnázium, olympiády, pomoc slabším žákům- reedukace) 

- besedy v Městské knihovně s knihovnicí 

- návštěva Městského divadla 

- lekce v plaveckém bazénu 

- lyžařský kurz, bruslení

- dopravní hřiště

- sportovní soutěže (miniházená, běh do zámeckých schodů…) 

- recitační soutěž

- pěvecká soutěž 

- podpora aktivit dětí a mládeže (Déčko- kroužek ve škole Popelky, ZUŠ, Skaut,..) 

- spolupráce se školní družinou 

Metody práce: Aktivní sociální učení, výklad (informace), samostatné práce (výtvarné práce, koláže, slohové práce na dané téma, referáty, informace z tisku), projekty, přednášky, besedy s učitelem, pozvanými odborníky, diskuse, vyjadřování a obhajování vlastního názoru, hry na sebepoznání, situační hry, hraní rolí, sociální hry, trénování odmítání nabídky drog, párová a skupinová práce ve třídě, nácvik verbální a neverbální komunikace, spolupráce s rodiči, spolupráce na úrovni SRPŠ 

Metodické, učební materiály a další vzdělávání: Metodik prevence se účastní seminářů a přednášek zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů. Vždy s důležitými informacemi seznámí ostatní pedagogické pracovníky.